Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Plan Acción Titorial e Programa de Titores

Alumnas titoras curso 2021/2022

As alumnas titoras na EUTS para o curso 2021-2022 son:

  • María Abollado Vidal
  • Marta García Vázquez

Mail de contacto: alumnadotitor@euts.es

Programa de Titores

"PROGRAMA DE TITORES"

O Programa de Titores ten por finalidade realizar un asesoramento e orientación ao alumnado, principalmente de 1º curso, por parte dun/ha alumno/a-titor/a de cursos superiores. O requisito para poder participar no programa é ter superados, como mínimo, 60 créditos.

O primeiro curso será de formación, orientado a que os titores poidan desenvolver adecuadamente as actividadades previstas para o segundo curso. O Anexo II da convocatoria que se acompaña, recolle os contidos fundamentais a desenvolver que son:

  • Bloque 1. Coñecementos básicos do funcionamento da USC
  • Bloque 2. Divulgación da oferta de servizos e programas que fai a USC
  • Bloque 3. Formación específica para a labor de titor/a

No segundo curso, o alumnado titor dará a acollida ao estudantado de novo ingreso, exercendo de titor/a durante todo o ano académico, colaborará nas actividades que organice o  Programa "A Ponte".

HORARIO DO PRIMEIRO CURSO

A actividade presencial terá lugar en 12 sesións de 90 minutos que se desenvolverán preferentemente do 8 ao 25 de marzo de 2021, de luns a xoves en horario de 20:15 a 21:45 hs. Estas actividades complementaranse con actividades non presenciais e o profesorado tamén poderá substituir parte da actividade presencial por actividades non presenciais. Terán lugar na Facultade de Dereito

SOLICITUDES E PRAZOS

As solicitudes, dirixidas á Directora da EUTS, presentaranse na secretaría do centro do 3 ao 15 de febreiro de 2021 (preferentemente a través do correo electrónico). 

RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

A avaliación positiva da realización de todas as actividades do programa, dará dereito ao recoñecemento de 6 créditos ECTS.

ALUMNADO ADMITIDO - Unha vez rematado o proceso de selección, a Comisión fará pública a relación de alumnado admitido e non admitido nos taboleiros de anuncios do centro así como os criterios empregados e a correspondente lista de agarda. Contra esta relación, os interesados/as poderán presentar reclamación dentro dos 3 días hábiles seguintes ao día da publicación.

Rematado o prazo de reclamacións e resoltas as mesmas pola Comisión, o/a Coordinador/a do programa "A Ponte" en cada campus comunicará ao Servizo de Xestión Académica e ás Unidades de Xestión Académica correspondentes, o alumnado seleccionado.

Máis información na convocatoria (criterios de selección art. sexto)

Plan Acción Titorial

Apoio titorial extraordinario

Requisitos:

  • Alumnos/as que teñan pendentes de superación, para rematar os estudos do título, un máximo de 18 créditos ou tres materias (exclúese do cómputo o traballo de fin de grao, e o practicum).
  • Alumnos/as que teñan esgotadas 2 convocatorias, cando menos, en cada unha das materias para as que solicite o apoio.

Prazo de solicitude: fechada convocatoria

As solicitudes presentaranse on-line a través da secretaría virtual ou da sede electrónica da USC

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »