Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Plan Acción Titorial e Programa de Titores

Alumnas titoras curso 2020/2021

As alumnas titoras na EUTS para o curso 2020-2021 son:

  • Paula Blanco López
  • Laura Cobelo Parga
  • Fernanda Antonia Luis Clarke

Mail de contacto: alumnadotitor@euts.es

Programa de Titores

"PROGRAMA DE TITORES"

O Programa de Titores ten por finalidade realizar un asesoramento e orientación ao alumnado, principalmente de 1º curso, por parte dun/ha alumno/a-titor/a de cursos superiores. O requisito para poder participar no programa é ter superados, como mínimo, 60 créditos.

O primeiro curso será teórico e nel darase información completa sobre á USC e se forma ao alumnado nas técnicas precisas para poder orientar ao estudantado de novo ingreso. No segundo curso, o alumnado titor dará a acollida ao estudantado de novo ingreso, exercendo de titor durante todo o ano académico, colaborará na difusión da USC nos centros de ensino media de Galicia, nas visitas guiadas que o alumnado de secundaria realiza nas instalacións da USC e noutras actividades relacionadas co ensino medio que serán encomendadas desde o seu propio centro ou polos Coordinadores do Programa "A Ponte" que tamén actuarán como coordinadores deste Programa de Titores.

HORARIO DO PRIMEIRO CURSO

Publicarase coa convocatoria.

SOLICITUDES E PRAZOS

Fechado ata nova convocatoria

RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

A avaliación positiva da realización de todas as actividades do programa, dará dereito ao recoñecemento de 6 créditos ECTS.

ALUMNADO ADMITIDO - Unha vez rematado o proceso de selección, a Comisión fará pública a relación de alumnado admitido e non admitido nos taboleiros de anuncios do centro así como os criterios empregados e a correspondente lista de agarda. Contra esta relación, os interesados/as poderán presentar reclamación dentro dos 3 días hábiles seguintes ao día da publicación.

Rematado o prazo de reclamacións e resoltas as mesmas pola Comisión, o/a Coordinador/a do programa "A Ponte" en cada campus comunicará ao Servizo de Xestión Académica e ás Unidades de Xestión Académica correspondentes, o alumnado seleccionado.

Máis información na convocatoria (criterios de selección art. sexto)

Plan Acción Titorial

Apoio titorial extraordinario

Requisitos:

  • Alumnos/as que teñan pendentes de superación, para rematar os estudos do título, un máximo de 18 créditos ou tres materias (exclúese do cómputo o traballo de fin de grao, e o practicum).
  • Alumnos/as que teñan esgotadas 2 convocatorias, cando menos, en cada unha das materias para as que solicite o apoio.

Prazo de solicitude: fechada convocatoria

As solicitudes presentaranse on-line a través da secretaría virtual ou da sede electrónica da USC

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2020-2021

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2020-2021, onde se recolle información... máis »