Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Política de Privacidade e Aviso Legal » Política de Privacidade

Política de Privacidade

Desde FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información necesaria para coñecer que destino darémoslle aos datos que nos proporciones.

1. QUÉN É O RESPONSABLE DO TRATAMEENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, facilitáchesnos os teus datos, informámosche de que FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES, con CIF: G15666514 é o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

O Sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de www.euts.es, e que por tanto non son operados por FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES. Os titulares dos devanditos sitios web dispoñerán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios tratamentos e das súas propias prácticas de privacidade.

Desde FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado #de acordo con establecido no Regulamento.

2. ÓNDE INFORMAMOS?

Desde FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES informamos a través da páxina web www.euts.es no apartado correspondente á política de privacidade. Para máis información, consultar o apartado de “Aviso Legal”.

3. QUÉ DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas con nos.
 • A información correspondente a túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente poidamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual o precontractual que manteñas con nos, incluida a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existendo unha base lexxítima para iso ou tendo obtenido o teu consentimento para elo.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

Podes consultar máis información no apartado de registro de actividades de esta política de privacidade.

4. CÓMO TRATAMOS OS DATOS?

En FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Con todo, debido a que FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES non pode garantir a inexpugnabilidade da internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, por iso comprométese a comunicate sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

5. CÁL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base de lexitimación principal do tratamento é a execución do contrato ou precontrato existente para prestación do servizo de educación superior. Tamén pode ser base do tratamento o consentimento expreso dado polas persoas interesadas en aqueles casos que así o autoricen.

En outros tratamentos a base de lexitimación é a necesidade na execución de contratos, o cumprimento de concretas obrigacións legais, ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos. Todas estas condicións están en consonancia co artículo 6.1 do RGPD.

6. CÁNTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que desde FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES recompilamos por calquera medio, conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades para os que foron recollidos ou para cumprir con determinadas obrigacións legais.

Cumprida a finalidade para a que fosen solicitados, os datos bloquearanse nos nosos sistemas de maneira indefinida

7. OS TEUS DATOS, SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, préstesnos o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, desde FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

8. CÁLES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario para obter confirmación de se FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES realizase ou realice, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, @teniendo en cuenta os fins do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión ("o dereito ao olvido"): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario retirase o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario opóñase ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais fosen tratados ilícitamentemente; os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar os responsables que estean a tratar os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.
 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario para limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario necesíteo para facer reclamacións; e cando o Usuario opúxose ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento efectúese por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión basada únicamente no tratamento automatizado, incluida a elaboración de perfiles: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/o limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES en Praza da Inmaculada, nº 5-3º Izqda., , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a secretaria@euts.es.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

No caso de que consideres que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os teus datos persoais, terás dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) - C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

9. CÁL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO SE CONSERVARÁN OS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDAD DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

PRAZO DE CONSERVACIÓN

Xestión laboral

Xestión do persoal para formalización de contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas

Relación contractual

5 anos desde a finalización do contrato

Xestión fiscal e contable

Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables

Relación contractual

Obligación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

5 anos desde a finalización do contrato

O tempo necesario para resposta de obrigacións legais

Xestión de contactos

Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do/a interesado/a

5 anos desde a finalización do contrato

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Prevención de risgos laborais

Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de risgos laborais e vixilancia da saúde

Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Ata a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Organización de eventos e actividades

Xestión e coordinación de actividades e eventos afins á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes.

Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O tempo necesario para responder de obrigas legaiss

Comunicación informativa e notificaciones

Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Xestión multimedia clases

Tratamento de imaxes e/ou vídeos obtidos durante a impartición de actividades docentes

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Control laboral

Control de asistencia dos empregados/as ao posto de traballo (vacacións, faltas de asistencia, rexistro de xornada)

Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros

Ata a finalización da relación contractual

Xestión da relación de becarios/as e estudantes en prácticas

Mantemento da relación contractual con becarios/as e estudantes en prácticas

Relación contractual

Ata a finalización da relación contractual

O tempo necesario para responder de obrigas legais

Xestión web

Xestionar as consultas, contactos e reclamacións recibidas a través da páxina web

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Xestión alumnos/as

Datos dos/as alumnos/as para contacto, xestión comercial, oferta de servizos, xestión de clases, xestión de recibos de facturación, etc

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Xestión expedientes alumnos/as

Datos do/a alumno/a para poder formalizar a matrícula, xerar o expediente académico; xustificación de faltas de asistencia e concesión de dispensa de asistir a clase, xestionar cambio de grupo de docencia, control de presentación a exames

Consentimento expreso do/a interesado/a

Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

Lei 6/2013, do 13 de xullo, do Sistema universitario de Galicia.

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Xestión da avaliación de alumnos/as mediante probas telemáticas

Poder xestionar e realizar avaliacións académicas de forma telemática mediante ferramentas, formularios e sistemas de videoconferencia coa posibilidade de gravar o contido da proba

Consentimento expreso dol interesado/a

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Xestión de servizo público

Coordinación, organización, prestación e xestión de servizos públicos

Relación contractual

Ata a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Xestión de Biblioteca e Aula de Informática

Xestión dos datos de alta de usuarios, xestión dos fondos bibliotecarios prestados, xestión da aula de informática.:

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Xestión de Padroado

Xestión do órgano de dirección da fundación

Consentimento expreso do/a interesado/a

Cumprimento da lei : 12/2006 de 1 de decembro de fundacións.

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Bolsas de axudas da Fundación

Xestionar o proceso de solicitude e concesión de axudas: ao alumnado saíente que participa en programas de mobilidade do centro, aos estudos como bolsas de apoio a aula de informática do centro

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Xestión de reclamacións e consultas

Xestión de consultas, queixas e suxestións de alumnado, profesorado e outros interesados/a, sobre os servizos da entidade

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Eleccións

Xestión de procesos electorais e relacións co persoal da entidade

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Xestión do Master Interno

Xestión de solicitudes, control de participantes e asignación de titores/as, Avaliación do contido do proxecto, control de asistencia, control de gastos

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Xestión de alumnado en Prácticas

Xestionar as preferencias de centros de prácticas, a solicitude de praza en centros colaboradores. Asignación de alumnos/as a cada centro; xestión dos documentos necesarios para realizar as prácticas y de acreditación de telas realizado; Avaliación

Consentimento expreso do/a interesado/a

Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

Lei 6/2013, do 13 de xullo, do Sistema universitario de Galicia.

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Xestión de profesionais que titorizan

Xestión de centros de prácticas, xestión da acreditación dos/as titores/as, control de realización das practicas, xestión de suxestións e melloras

Consentimento expreso do/a interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Xestión de Traballo Fin de Grao

Xestión de propostas de Traballos, xestión de solicitudes, xestión de centros colaboradores, xestión da acreditación dos/as titores/as, control de realización do Traballo Fin de Grao

Consentimento expreso do/a interesado/a

Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

Lei 6/2013, do 13 de xullo, do Sistema universitario de Galicia.

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a pérdida relevante do seu uso

Xestión Videoconferencias / Videochamadas

Organización, alta de usuarios/as e realización de videoconferencias, e gravación das mesmas (reunións, webinar, formación)

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do/a interesado/a

O tempo necesario para responder de obrigas legais

Avaliación de traballos académicos

Avaliación por parte do comité interno de aqueles trabaj

llos que serán presentados ao comité de ética na investigación da USC de traballos que tratan datos personais ou datos éticamente complexos.

Relación contractual

Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

Lei 6/2013, do 13 de xullo, do Sistema universitario de Galicia.

Ata a finalización da relación contractual

Expedientes anteriores á adscrición á USC

Ol tratamento ten como fin a xestión administrativa dos expedientes do ex alumnado do centro que cursou os estudos con anterioridade á adscrición á USC.

 

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Persoas Egresadas

 

 

Ata dar cumprimento á finalidade para a que se recabaron

Persoas solicitantes de información

 

 

Ata dar cumprimento á finalidade para a que se recabaron

10. ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lese e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIALES resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Este documento de Política de Privacidade foi revisado con data: 15/01/24

RAT persoas sen vinculación actual co Centro e Información adicional

Rexistro de actividades de tratamento (RAT) I de persoas sen vinculación actual co Centro.

Información adicional de protección de datos relativa a:

 • Xerencia
 • Titorización externa de Practicum
Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2024-2025

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2024-2025, onde se recolle información... máis »