Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Política de Privacidade e Aviso Legal » Aviso legal

Aviso Legal

1. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), dase a coñecer a siguinte Información Xeral:

Que o dominio www.euts.es, a partires de agora Sitio Web está rexistrado a nome de FUNDACIÓN SANTIAGO APOSTOL DE CIENCIAS SOCIALES con domicilio social na Praza da Inmaculada, nº 5-3º Izqda. , 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña); que figura inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Sección da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia con número de registro 1998/19.

2. CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso e/o uso do Sitio web www.euts.es, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio web.

II.- USO DO Sitio Web, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o Sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do Sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/o imaxe, fotografías, deseños etc), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan ao dispor dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún á web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/o uso do mesmo.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e o Sitio Web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reproducción, nin total nin parcial, de ningún dos servizos nin contidos do Sitio Web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a página web na que se estableza o hiperenlace no conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecimento, denominación, logotipo, eslogan ou oturos signos distintivos pertencentes ao TITULAR
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o "hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluidas nas mesmas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/o dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/o dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos ao dispor dos/as usuarios/as no Sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do Sitio web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do Sitio web e dos servizos é de carácter indefinido. Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

FUNDACIÓN SANTIAGO APOSTOL DE CIENCIAS SOCIAIS e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido. No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, FUNDACIÓN SANTIAGO APÓSTOL DE CIENCIAS SOCIAIS e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela

 

 

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »