Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Grao en Traballo Social

Presentación

O Grao en Traballo Social é unha titulación universitaria oficial, adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior que comeza a impartirse no curso 2010-11. Para a obtención do título de Graduado pola USC, é necesario superar 240 créditos distribuidos en catro cursos académicos. Non se esixe ningunha formación previa específica, pero recoméndase que a formación do alumnado sexa de perfil Humanidades e Ciencias Sociais.
O Grao en Traballo Social capacita para traballar con persoas, familias e grupos, apoiando o seu desenvolvemento como persoas, a mellora das súas relacións e da súa calidade de vida.
A actividade profesional desenvólvese fundamentalmente no ámbito dos servizos sociais: a nivel municipal nos servizos sociais comunitarios, en centros de persoas maiores e persoas con discapacidade, servizos de atención a drogodependentes… extendendo a súa labor tamén a hospitais, xulgados, cárceres, entidades de iniciativa social (Cáritas, Cruz Vermella, ONCE …), etc.

Introduction

The Degree in Social Work is an official university degree, adapted to the European Higher Education to be taught starting in 2010/11. To obtain the degree of graduate of USC, is necessary to pass 240 credits distributed in four academic years. Not require any specific prior training, but it is recommended that the training of students profile is Humanities and Social Sciences.s Degree in Social Work trained to work with individuals, families and groups, supporting their development as individuals, improving relationships and quality of life. The professional activity takes place mainly in the field of social services: a municipal level in community social services, centers for elderly and disabled, services for drug addicts ... extending their work also to hospitals, courts, prisons, institutions of social initiative (Caritas, Red Cross, ONCE ...), etc.

 

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2024-2025

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2024-2025, onde se recolle información... máis »