Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Egresados/as - Saidas profesionais e inserción laboral » Saídas profesionais e inserción laboral

Saídas profesionais e inserción laboral

A FIGURA PROFESIONAL DO/A TRABALLADOR/A SOCIAL

A figura profesional do Traballador/a social recoñécese a nivel estatal na Resolución de 23 de abril de 2013, que contempla o Catálogo de referencia de servizos sociais. Así nos criterios comúns de calidade na prestación dos servizos, establécese que as persoas que accedan ao Sistema Público de Servizos Sociais contarán cun profesional de referencia, que será un/ha Traballador/a Social. 

O/a profesional do Traballo Social é unha figura clave no Sistema de Servizos Sociais, e tamén está presente de maneira relevante no Sistema de Atención á Dependencia,  no Sistema de saúde, etc.

A Lei  que regula os Servizos Sociais de Galicia, establece que “A persoa profesional de referencia será preferentemente unha traballadora ou un traballador social da rede pública de servizos sociais,... (Art. 24). Dentro do ámbito municipal, a norma que regula osservizos sociais comunitarios, tamén recolle que “ A persoa profesional de referencia será un traballador ou traballadora social …” (Art. 37).

O papel destacado que a Lei de Inclusión Social de Galicia, asigna ao traballador/a social, reflíctese na esixencia da emisión dun “informe social realizado pola traballadora ou traballador social de referencia, que conterá unha valoración da situación ou risco de exclusión social e unha proposta sobre a idoneidade da aplicación da prestación”. (Art. 36).

Noutros ámbitos de atención especializada, contémplase tamén a figura do Traballador/a Social, formando parte dos equipos interprofesionais, por exemplo Xulgados de Menores, Servizos Sociais Penitenciarios, Gabinetes do Orientación Familiar, etc.

SAIDAS PROFESIONAIS

Os/as Graduados/as en Traballo Social desenvolven a súa labor profesional en diversos campos e áreas relacionados cos Servizos Sociais e outros sistemas de Benestar Social, e reforza cada día a súa presenza nas entidades de iniciativa social e empresas privadas. A gran variedade de servizos e institucións onde desempeñan o seu traballo caracteriza a situación actual. Así, desenvolven a súa actividade en Servizos Sociais comunitarios e de saúde, en servizos e centros especializados (de persoas maiores, con discapacidade, con drogodependencias, menores en situación de desprotección, mulleres vítimas de violencia de xénero,  etc.), e tamén na Administración Autonómica, nas Deputacións, hospitais, institucións penitenciarias, etc.

ÁMBITO LABORAL

₋ Servizos e entidades do Sistema de Benestar e outros sistemas da  Administración pública

₋ Entidades de Iniciativa Social (ONG)

₋  Empresas privadas

₋  Autoemprego

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

₋ Acceso a Programas Oficias de Postgrao: de orientación investigadora (tese doutoral) e/ou de orientación profesional.

₋ Acceso a títulos propios e cursos de especialización.

ÚLTIMO SONDEO DE INSERCIÓN LABORAL DOS/AS NOSOS/AS TITULADOS - Anos 2022 e 2023

Os datos que figuran no útlimo sondeo son resultado da enquisa a egresados levada a cabo polo centro en  xullo de 2024, facendo referencia ao alumnado graduado en 2022 e 2023

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2024-2025

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2024-2025, onde se recolle información... máis »